ธนบัตรทองคำ ผิดกฏหมาย..จรึงหรือ?

0
367

? ธนบัตรทองคำ ระบาดหนัก บางคนซื้อมาในราคาสูงถึง 5,000 บาท แท้ที่จริงแล้วนั้น เป็นเพียงแผ่นสติ๊กเกอร์ฟอยล์สีทองที่ถูกพิมพ์ภาพเลียนแบบธนบัตรรัฐบาไทย และแปะทับลงไปบนแผ่นพลาสติกใสอีกครั้งเท่านั้นเอง

โดยก่อนหน้านี้มีข่าวเผยแพร่ภาพออกไปเป็น ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท สีทองคำมันวาว และระบุว่าเป็นทองคำแท้ 24K โดยเป็นของสะสมที่ระลึก จำหน่ายในราคา 3,500 บาท สามารถสั่งจองได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ซึ่งทั้ง 2 ธนาคารก็ได้ออกมาชี้แจงลูกค้าแล้วว่า ข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และได้มีการสอบถามไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าไม่มีการพิมพ์หรือจำหน่ายธนบัตรประเภทดังกล่าว แต่อย่างใด

ต่อมาไม่นานมีพวกฉวยโอกาส อาศัย ช่วงเวลาที่คนไทยถวาย ความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาหลอกขายคนไทยกันเอง โดยต้นทุนที่ซื้อมาจากจีนเพียงใบละไม่ถึง 100 บาท แต่นำมาขายในราคาสูงถึง 3,000 – 5,000 บาทเลยทีเดียว

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยออกประกาศชี้แจงเรื่องดังกล่าวเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี 2543 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่ 22/2543 เรื่อง สิ่งเลียนแบบธนบัตรรัฐบาลไทยที่อ้างว่าเป็นธนบัตรทอง โดยมีเนื้อความว่า

“ดวยปรากฏวาขณะนี้มีผูกระทําการผลิตและนําออกจําหนายซึ่งสิ่งเลยนแบบธนบัตรรัฐบาลไทย ชนิดราคา 1,000 บาท ลงบนแผนโลหะโดยกลาวอางวาพิมพดวยเทคนิคแสงเลเซอรลงบนเนื้อทองบริสุทธิ์นําเขาจากตางประเทศและจําหนายในราคาสูงถึงฉบับละ 3,999 บาท
ธนาคารแหงประเทศไทยขอเรียนวาการดําเนินการจดทำสิ่งเลียนแบบธนบัตรในลักษณะดังกลาวขางต้นของผูจําหนาย เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของธนาคารแหงประเทศไทยอันมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งมีโทษทั้งจําและปรับ
ธนาคารจึงขอเรียนใหประชาชนทราบ และอยาสงเสริมผูกระทําผิดกฎหมายตามคํากลาวอางและชี้ชวนดังกล่าว” ลงวันที่ 28 มกราคม 2543 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ตามมาตรา 31 เพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ระบุว่า ผู้ใด ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ / เผยแพร่ต่อสาธารณชน / แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ / นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#HoookMoney #ฮูกมันนี่ #ธนบัตรทองคำ #ผิดกฎหมาย