ธนบัตรที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศไทย

0
188

? ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี

เป็นธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันบรมราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี วันที่ 28 เม.ย. 2543 และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี วันที่ 5 พ.ค. 2543

​ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. คู่กับตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพประธานด้านหลัง
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

ขนาด
12.6 x 20.5 เซนติเมตร (ใหญ่ประมาณกระดาษ A5) พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อน โดยธนบัตรฉบับนี้จะมีขนาดใหญ่เท่ากับธนบัตรที่มีการพิมพ์ขึ้นใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5

? ประกาศออกใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2543 และนำออกใช้ (จ่ายแลก) ในวันที่ 8 พ.ค. 2543 ซี่งจัดพิมพ์ขึ้นทั้งหมด 1,998 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่

1.ชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. จำนวน 999 ฉบับ
2.ชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. จำนวน 999 ฉบับ

? ธนบัตรรุ่นนี้ราคาแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขายคือ 1,000,000 บาท และมีการบันทึกทะเบียนชื่อผู้ซื้อด้วย ราคาส่วนที่เกินหน้าธนบัตรนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากผู้ถือจะขายคืนธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้เท่าราคาหน้าธนบัตรเท่านั้น
คือ 500,000 บาท และต้องเป็นผู้ขายคืนตามชื่อในสมุดทะเบียนด้วย หากเปลี่ยนมือแล้วจะขายคืนไม่ได้

? ข้อมูล Update เดือนสิงหาคม 2559 มีธนบัตรชนิดนี้หมุนเวียในระบบเศรษฐกิจไทยอยู่ 135 ล้านบาท (หรือ 270 ฉบับ)

? โดยท่านที่สนใจเป็นเจ้าของธนบัตรฉบับดังกล่าว สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบประวัติก่อนผู้ที่สนใจซื้อ หากไม่มีประวัติที่เป็นที่ต้องห้ามก็จะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้

#HoookMoney #ฮูกมันนี่ #ธนบัตรที่ระลึก #ราคาแพงที่สุด #เฉลิมพระเกียรติ